TABLE 1.

ComK-regulated genes affected in the ItrxA mutanta

Similarity of gene to comKClassbGene namec
SimilarIbmrU
IIIcomC
IIIcomEABC
IIIcomER
IIIcomFABC
IIIcomGABCDEFG
IcomK
IcwlJ
IImaf
IIImed
Inin
IIInucA
IrapH
IsacX
IIIsacY
IIIspoIIB
IsucC
ItlpC
IIIybdK
IybyB
IIIycbP
IIIycbR
IIIyckBA
IIIyckCDE
IyckH
IIIyhxD
IIIykzA
IyqgJ
IIIyqzE
IIIyrhL
IIIysxA
IyvrNM
IyvrP
IIIywfL
IIIywfM
IIIywpH
IyxiP
IIIyyaF
Not similarIdinB
ItagC
ItrpC
IyckF
IyckG
IyorB
IIIyqeN
  • a The study of Hamoen and colleagues (26) was used as a reference because of similarities in experimental procedures.

  • b I, significantly affected in ItrxA 25; II, significantly affected in ItrxA 100; III, significantly affected in both ItrxA 25 and 100.

  • c Genes indicated in bold belong to the core ComK regulon (26).