Table 1.

NMR data for K. kingae PAM galactan

Glycose residueChemical shift (ppm)
H/C-1H/C-2H/C-3H/C-4H/C-5H/C-6
→6)-Galf-(1→
    H5.184.134.093.963.983.65, 3.88
    C108.1082.4077.8084.4070.7070.30
→3)-Galf-(1→
    H5.084.304.174.103.923.67, 3.73
    C109.4080.4083.8083.2071.9063.90